تدوین طرح توجیهی تسکوشاپنوسازی و بازسازیاز اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …ساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …