موسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطیکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپزیتون و روغن زیتون