زمان ورودمان به مذاکرات وین دیر نیست/ باید بپذیریم طالبان هیات حاکمه سرپرستی در افغانستان است
وزیر خارجه کشورمان گفت: همه باید کمک کنیم که دیگر اقوام در افغانستان توسط هیات حاکمه سهیم شوند تا همه با هم از این مرحله سخت عبور کنند. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری خود بعد از نشست تهران درباره افغانستان گفت: نفس برگزاری نشست همسایگان افغانستان با حضور فیزیکی چهار وزیر و دو وزیر به طور مجازی پیام دارد. هدف پیدا کردن راه حل سیاسی است و تاکید داشتیم که باید دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تشکیل شود و اینکه همه کشورهای همسایه برای رسیدن به دولت و حکومت فراگیر و همه طرف ها را تشویق کنند. وی افزود: ما نگرانی های مشترک از رعایت حقوق بشر، وضعیت زنان، گسترش تروریسم و داعش، تشدید فقر و امنیت مرزها و موج آوارگان داریم. همه باید کمک کنیم که دیگر اقوام توسط هیات حاکمه سهیم شوند تا همه با هم از این مرحله سخت عبور کنند. این خبر تکمیل می‌شود.