کاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …گیت کنترل ترددآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسدفتر فنی مهرمس شعبه 2