رئیسی: دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ کسری و تورم نداشته باشد

رئیسی: دولت می‌خواهد بودجه ۱۴۰۱ کسری و تورم نداشته باشد