دیدار معاون وزیر امور خارجه روسیه با وزیر امیرعبداللهیان

دیدار معاون وزیر امور خارجه روسیه با وزیر امیرعبداللهیان