الیاف بایکوزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلتقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …دستگاه عرق گیری گیاهان