گیربکس خورشیدیعایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …مدرس و مترجم زبان پرتغالیکلاس زبان ایتالیایی شرق تهران