کشف یک مکانیسم مهم که در ترمیم سریع عضلات نقش دارد