مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود

مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود