باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونمشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانل

تقدیر از استاندار خوزستان به عنوان حامی پژوهش و فناوری