شورای اداری استان کرمان با حضوروزیر کشور

شورای اداری استان کرمان با حضوروزیر کشور