اتوبارباربری تهران با1786(بدون …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …دفتر فنی مهرمس شعبه 2تولیدی آسانسور ، نصب آسانسور