نقدی بر کتاب دوسالانه گرافیک ایران

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ یادداشت مجید فروغی جشنواره‌ها و رویدادهای هنری زیادی برگزار می‌شود اما کمتر این رویدادها و مسیرشان ثبت و تاریخ‌نگاری شده است. ثبت این رویدادها هم بخشی از تاریخ رخدادهای هنری را روایت می‌کند و هم نسبت و ارتباط آنها را با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در هر دوره نشان می‌دهد. چندی پیش کتاب دوسالانه گرافیک ایران منتشر شد که مقصود و منظور کتاب ثبت دوسالانه گرافیک از آغاز تا امروز و اطلاعات هر دوره دوسالانه است تا از این رویداد و سرگذشت آن تصویری واقعی مبتنی بر اطلاعات دقیق، درست و کامل نشان دهد. از این منظر که نویسنده سراغ ثبت و تاریخ نگاری یک رویداد هنری رفته، ارزشمند است اما اصل در چنین کارهایی ثبت و ارائه اطلاعات جامع، دقیق و درست درباره موضوع و تدوین منسجم اطلاعات است که اگر رعایت نشود، کتاب از اعتبار می افتد و اعتماد و استناد به آن با تردید همراه می شود. کتاب دوسالانه گرافیک اگر چه اطلاعات قابل توجهی را درباره سیر دوسالانه طراحی گرافیک می دهد، اما نقص و نقیض هم دارد، بخشی از اطلاعات درباره این دوسالانه مغفول مانده و گاهی اطلاعات متناقض و ایرادهایی هم در نگارش و ویرایش کتاب دیده می‌شود. استفاده دقیق اطلاعات و عناوین دقیق و درست هم ضرورتی است که در این کتاب به طور کامل رعایت نشده است. در سطر ششم صفحه شش کتاب نوشته شده که بهترین جلوه هنر گرافیک دوسالانه(بی‌ینال) گرافیک است که در کشور ما نیز از سال ۱۳۸۹ به صورت جدی ولی با فراز و فرودهایی شکل گرفته و تاکنون در حال برگزاری است. اما در سطر ۲۷ همین صفحه نوشته شده است که یکی از این دوسالانه ها، دوسالانه گرافیک است که برای اولین بار در سال ۱۳۶۶ به همت مرتضی ممیز و در موزه هنرهای معاصر ایران و ... برگزار شد. در سطر سوم صفحه هشت کتاب نوشته شده است اولین دوسالانه طراحان گرافیک ایران در سال ۱۳۶۷ و دومین دوره آن در سال ۱۳۷۸ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. در اینجا منظور نویسنده از دوسالانه گرافیک که سال ۱۳۸۹ آغاز شده، سرو نقره‌ای است که البته دو دوره سالانه برگزار شد و نویسنده کتاب بدون هیچ توضیحی، در یک جا آغاز دوسالانه طراحی گرافیک را سال ۱۳۶۶، یک بار سال ۱۳۶۷ و یک بار سال ۱۳۸۹ عنوان کرده است. البته سال ۱۳۸۹ آغاز سرو نقره ای است که پس از توقف برگزاری دوسالانه طراحی گرافیک ایران و دوسالانه جهانی پوستر، آغاز شد. دهمین دوسالانه جهانی پوستر سال ۱۳۸۸ برگزار شد هرچند در این دوره دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران همکاری و مشارکت نداشت اما در کتاب به این دوسالانه و مسایل و نسبت آن با شرایط اجتماعی و فرهنگی هیچ اشاره ای نشده است. سال ۱۳۹۳ هم قرار بود یازدهمین دوسالانه جهانی پوستر با حضور انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار شود، شورا و دبیر دوسالانه هم معرفی شد اما این دوسالانه هم در همین مرحله با توجه به مسایلی که خارج از حوزه گرافیک بود، متوقف شد. کتاب دوسالانه گرافیک ایران به این مورد هم هیچ اشاره‌ای نکرده است.    در کتاب عنوان موزه هنرهای معاصر تهران چند بار موزه هنرهای معاصر ایران نوشته شده که دقیق و صحیح نیست یا عنوان انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در چند مورد دقیق و کامل نوشته نشده است. این‌ها نمونه‌هایی است از نقص‌ها و تناقض‌هایی که در اطلاعات کتاب دوسالانه گرافیک ایران در کنار ایرادهای نگارشی و ویرایشی دیده می شود و به اعتبار کتاب به عنوان منبع سیر دوسالانه طراحی گرافیک ایران از آغاز تا امروز آسیب زده است. انتهای پیام