پاسخ یک مقام ایرانی به توییتی درباره درک فوریت شرایط در مذاکرات وین

پاسخ یک مقام ایرانی به توییتی درباره درک فوریت شرایط در مذاکرات وین