ببینید | اولین تصاویر از لحظات هولناک درگیری‌های مسلحانه در هرات