وزنه و ترازو کالیبراسیون آزمایشگاهینصب آنتن مرکزی و معمولی و گردونجابجایی گاوصندوق خرم09122849008لوله زهکش روتن پلاست

سردار «نعمان غلامی» به درجه سرتیپ تمامی نائل شد