توضیح وزیر امور خارجه به مجلس پشت درهای بسته/ دو موضوع مهم مطرح شد