تهران تا توکیو،این مورچه‌های پر کار و طرح صیانت از فضای مجازی!