تجمع کارگران معترض اردبیلی در آستانه سفر رئیس جمهور