ببینید | مصاحبه خبرنگار با رهبرانقلاب هنگام بازدید از خطوط دفاعی در جنگ تحمیلی