ببینید | وقتی کریس رونالدو، علیرضا فغانی را تهدید کرد

ببینید | وقتی کریس رونالدو، علیرضا فغانی را تهدید کرد