رئیسی: مقامات ایران و تاجیکستان، روابط دو کشور را به الگویی در سطح منطقه تبدیل کنند