اسپری لکه بر فرش و موکت و مبل دکتردیاریفروش سود پرک 98% آراکس شیمیگیت کنترل ترددچاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …

آیا روند افزایش قیمت ارز در بازار طبیعی است؟