ببینید | در جلسه دو ساعته رئیس جمهور منتخب با ۶نامزد انتخابات ١۴٠٠چه گذشت؟