طعنه علی جنتی به ترکیب جدید هیات امنای بنیاد سینمایی…