اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیش‌نویس «نمایش ویدئوی آنلاین» مشکلات پلتفرم‌ها را…
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی بــراســاس ماموریــت خــود عــلاوه بــر تببیــن شــرایط موجــود، طراحــی چشــم‌انداز و تنظیــم منشــور اخلاق حرفــه‌ای، کوشــیده اســت تــا بــا تنظیــم پیش‌نویــس قانــون (لایحه/طــرح) انتظام‌بخشــی نمایــش ویدیویــی برخــط و نیــز پیش‌نویــس قانــون ضوابــط تبلیغــات تجــاری و عدالــت رقابتــی، ســهم خود را در تنظیــم و بهبــود مناســبات جهــان رو بــه گســترش وی‌اودی‌ها و این کســب‌وکار تــازه ادا کند. در این پیش‌نویس ابتدا وضعیت موجود از دو منظر «چالش‌ها و موانع» و «توانمندی‌ها و فرصت‌ها» بازنمایی شده و در ادامه چشم‌انداز، شعار، سیاست‌ها و راهبردهای انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط برشمرده شده است. پیش از تشریح پیش‌نویس قانون انتظام‌بخشی، منشور اخلاق حرفه‌ای انجمن در ۹ بند مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش پیش‌نویس قانون انتظام‌بخشی، پس از تاکید بر اینکه: «در اجــرای بنــدهــای ششــم، هشــتم، نهــم، دهــم و دوازدهــم اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و بــا بــاور بــه اصالــت کنــش و رفتــار مســئولانه آدمــی کــه در گــرو مشــارکت و انتخــاب آزادانــه شــکل می‌گیــرد، پیش‌نویــس قانــون نظــارت و انتظام‌بخشــی رســانه‌های صــوت و تصویــر انتشار محتوا تقدیــم می‌شــود.» ۲۸ ماده به همراه تبصره‌ها و جزئیات آمده است. از موارد اشاره شده در بخش قانون انتظام‌بخشی می‌توان به: تعیین مسئول صدور پروانه فعالیت، نقش مرکز ملی فضای مجازی در جریان امور، تصریح مواردی که انتشار آن در وی‌اودی‌ها ممنوع و تخلف است، اشاره به جزئیات مجازات انتشار محتوایی که جزو موارد ممنوع و تخلف است، برشمردن ترکیب شورای بازبینی (متشکل از شخصیت‌های حقوقی) و تعیین تکلیف در زمینه درجه‌بندی سنی و … در بخش دیگر این متن به منظور پیشگیری از انحصار و سلطه یک‌جانبه بر بازار، طرح/ لایحه تبلیغات تجاری و عدالت رقابتی مورد اشاره قرار گرفته است، این بخش شامل ۳۸ ماده و تشریح‌کننده تمامی جزئیات مربوط به تبلیغات محصولات مختلف در فضای وی‌اودی‌ها است. با توجه به اختلاف‌هایی که میان پلتفرم‌های اینترنتی و ساترا در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، در این پیش‌نویس نبود قانون تنظیم‌گری، نگاه بدبینانه مسئولان سیاسی ارشد به ظرفیت‌های جهان مجازی و الکترونیک، رقابت نهاد تنظیم‌گر با فعالان این عرصه، کمبود و نقصان قوانین حمایت‌کننده از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، ضعف زیرساخت اینترنت انتقال محتوا، اعمال ممیزی سلیقه‌ای به محتوا بی‌حضور نمایندگان پدیدآورنده، کم توجهی سازمان‌ها و نهادهای دولتی متولی توسعه ارتباطات به توسعه قدرت نرم ایران، کمبود امکان ارتباطات جهانی برای عرضه و حضور جهانی، وجود محدودیت‌های غیرشرعی در مناسبات حضور بانوان و نبود عضویت ایران در پیمان‌نامه بِرن برای صیانت از حقوق بین‌المللی به عنوان چالش‌ها و موانع مطرح شده است. همچنین کانون تولید و نمایش ویدیو درخواستی برخط در سپهر نجد ایران (خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه) به عنوان چشم‌انداز ذکر شده است. در بخشی دیگر از این پیش‌نویس آمده است:‌ مسـئولیت صـدور پروانـه فعالیـت، نظـارت و انتظام‌بخشـی رسـانه‌های صوتـی و تصویـری انتشـار محتـوا بـر عهـده‌ی مرکـز ملـی فضـای مجـازی اسـت کـه توسـط هیـات نظـارت و انتظام‌بخشــی فعالیــت رســانه‌های موصــوف متشــکل از رییــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی، ریاسـت سـازمان صداوسـیما، وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، وزیـر ارتباطـات و فنـاوری، رییـس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی، رییــس شــورای عالــی اســامی اســتان‌ها، وزیــر ورزش و جوانــان، دادســتان کل کشــور، دبیــر انجمــن کارفرمایــی نمایــش ویدیویــی برخــط، نماینـده پادکسـت‌های فعـال و دو تـن از میـان مدیـران نهادهـای مدنـی تولیـد کننـده محتـوا، خانـه سـینما، خانـه موسـیقی و خانـه تئاتـر تشـکیل و اداره می‌شـود. در این متن تاکید شده: بـا هـدف تحقـق انجـام ماموریـت، دبیرخانـه نظـارت و انتظام‌بخشـی و تدویـن مقـررات رسـانه‌های صوتـی تصویـری انتشـار محتـوا ذیـل سـاختار و تشـکیلات سـازمان فنـاوری اطلاعات ایـران/ رسـانه‌های دیجیتـال وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی تشـکیل و اداره می‌شـود. شورای بازبینی محتوا نیز با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: رییس مرکز ملی فضای مجازی یا نماینده تام‌الاختیار وی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، وزیر ورزش و جوانان یا نماینده تام‌الختیار وی، یک تن حقوقدان به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری، یک تن قاضی با ده سال تجربه قضاوت با انتخاب دیوان عالی کشور، دو تــن از اســتادان دانشــگاه بــه معرفــی انجمن‌هــای علمــی علــوم انســانی از میــان رشــته‌های جامعه‌شناســی، روانشناســی، علــوم سیاســی، ادیــان و الهیــات و علــوم ارتباطــات، یک تن نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دو تن از میان مولفان و هنرمندان شناخته شده به انتخاب رییس فرهنگستان هنر، یک تن نماینده نظام صنفی رایانه‌ای، دو تــن نماینــده اصنــاف تولیدکننــده محتــوا از میــان خانــه ســینما، تئاتــر ، موســیقی و پادکســت‌ها بــه انتخــاب اصنــاف موصــوف. 57245