ببینید | عاقبت موبایل دزدی در افغانستان در زمان طالبان