ببینید | تصویری از محمدرضا گرایی در نماز جمعه تهران