شکستن بادام پوست کاغذیخدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری …طراحی و اجرای نمای ساختمانارائه دهنده خدمات درگاه پرداخت …

سپاهان با این ترکیب به مصاف پرسپولیس می‌آید