تصمیم مهم در خصوص دیدار پرسپولیس - سپاهان/ شکسته شدن حکم کمیته انضباطی به یک دلیل؟

تصمیم مهم در خصوص دیدار پرسپولیس - سپاهان/ شکسته شدن حکم کمیته انضباطی به یک دلیل؟