سبد سهام عدالت چند قیمت خورد؟

سبد سهام عدالت چند قیمت خورد؟