شمخانی خطاب به علی اف: مراقب دام‌های پرهزینه شیاطین…