مقصد گوچی نه استقلال است نه پرسپولیس

مقصد گوچی نه استقلال است نه پرسپولیس