آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …تسمه حمل باربرنج تک و توکانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

حمایت قاطع یک استقلالی از فرهاد مجیدی/عکس