بررسی آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص با حضور آملی لاریجانی

بررسی آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص با حضور آملی لاریجانی