آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …کشتارگاه صنعتی دامآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)صندلی برقی لکسوس لندکروز پرادو …