حذف وام مسکن از بودجه ۱۴۰۱/ وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومان شد؟

حذف وام مسکن از بودجه ۱۴۰۱/ وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومان شد؟