تصاویر | بازگشت غرورآفرین ناوگروه نداجا از آب‌های بین‌المللی