ببینید | لحظه ورود عوامل انتحاری به مسجد شیعیان افغانستان