گلاره ناظمی: ایران حذف شد ولی ما در جام جهانی هستیم