ببینید | آنچه به عنوان مسابقه دوی ۱۰۰ متر فرزانه فصیحی  از شبکه ورزش پخش شد