شینگلتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …دستگاه سلفون کشگیت کنترل تردد

وعده تکراری وزیر ورزش در شروع سال 99