ببینید | واکنش مذاکره‌کننده ارشد ایران به ادعای طرف‌های غربی؛ پیشنهادات سخت‌گیرانه است؟

ببینید | واکنش مذاکره‌کننده ارشد ایران به ادعای طرف‌های غربی؛ پیشنهادات سخت‌گیرانه است؟