کری‌خوانی بازیکنان برزیل و آرژانتین ادامه دارد!/عکس