عکسی از نماز خواندن ابراهیم رئیسی در کنار نماینده اهل تسنن مجلس