ببینید | تراژدی آرمان و غزاله با قصاص به پایان رسید

ببینید | تراژدی آرمان و غزاله با قصاص به پایان رسید