آمادگی کامل نیروهای نظامی در مرزهای کشور/ همه تحرکات…

آمادگی کامل نیروهای نظامی در مرزهای کشور/ همه تحرکات…