بحث داغ کلاب‌هاوس خبرآنلاین/ چرا خوزستان را هم آب می‌برد…
عبدالجواد موسوی عضو شورای سردبیری خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص بحران جاری در استان خوزستان گفت: در خوزستان احساس تبعیض نداریم بلکه تبعیضی که در خوزستان است بسیار آشکار است. اعتراض به عدم دسترسی به آب سالم، بخشی از این تبعیض است. فرض کنید مشکل آب حل شده باشد؛ این حل ریشه ای مشکلات نیست. مشکلات در خوزستان بسیار ریشه ای است. تبعیض مدیران در توزیع منابع یکی از اصلی ترین نارضایتی ها در استانهای مرزی است.  حسن لاسجردی مدیرمسول خبرگزاری خبرآنلاین  نیز در رابطه با موضوع بحران جاری در استان خوزستان، گفت‌: چالش مدیریتی در کشور به نحوه توزیع و تقسیم امکانات توسعه، خود را در خوزستان نشان می دهد. مدیران در خوزستان بین صنعت و طبیعت و محیط زیست، تزاحم هایی را می بینند. سرجمع عملکرد مدیریت این استان نشان می دهد توسعه متوازن نبوده است. سدها آب شور دارند و برخی مردم دچار بحران در معیشت هستند. توزیع آب در خوزستان دچار مشکلات زیادی است. در دولت آقای هاشمی ۲ درصد از بودجه کل کشور را برای توسعه خوزستان گذاشته بودند و اگر این اعتبارها اختصاص می یافت بخشی از مشکلات حل می شد. او همچنین افزود: مدل توسعه و توزیع منابع در استان خوزستان به صورت مشخص دچار مشکل جدی است. البته که در این میان به عنوان بخشی از مشکل نباید از دست طبیعت نیز غافل بود. ۲۲۳۲۲۷