مطهری: چرا غرب‌ستیزی افراطی باید ما را به دامن چین ملحد بیندازد؟!